047- Ubuhle Lyrics Ft Vusi Nova


Ndithe ndiphuma ekhaya
Ndikhaph’ inkome zakuthi
Ziye emlanjeni
Njengesqhelo
Intombi zehla zenyuka
Zona ziyotheza
Ziyotheza
Zehla zenyuka
Zinyamezele iqabaka
Ndithe ndakuyi bona
Lenzwakazi
kwa qaqambi inhliziyo
Ndithe ndakuyi bona
Lenzwakazi
kwa mega amadolo
Ubuhle balenzwakazi
Iyo o o
Ubuhle balenzwakazi Iyo o o
Ubuhle balenzwakazi Iyo o o
Ubuhle bake
Intliziyo yam ibuhlungu
Xandibona yea
Encuma njalo
Intliziyo yam ibuhlungu